Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van

RICK MOLENAAR GELUIDSADVIES

Gevestigd te Helmond Molenstraat 158,

ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 16052226

 


1. ALGEMEEN

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Rick Molenaar Geluidsadvies, alsmede op alle overeenkomsten tussen Rick Molenaar Geluidsadvies en de wederpartij (als hierna beschreven), op grond waarvan Rick Molenaar Geluidsadvies aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht. Afwijkingen hierop zijn alleen dan mogelijk indien zij uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk met ons zijn overeengekomen.

2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de bovengenoemde onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3. De toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, indien en voorzover strijdig met de onderhavige voorwaarden.

4. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van geleverde goederen, aanvaardt de wederpartij deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafische, per telex, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijk bevestiging onzerzijds.

2. AANBIEDINGEN

1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in de aanbiedingen geen montage of installatie begrepen. Aanbiedingen met betrekking tot de verhuur van materialen gedurende een bepaalde periode geschieden altijd en uitsluitend onder het voorbehoud van daadwerkelijke beschikbaarheid van de aangeboden materialen gedurende die periode. Tenzij anders aangegeven zijn aanbiedingen van Rick Molenaar Geluidsadvies niet langer geldig dan 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding.

2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch gelden altijd onder voorbehoud van typefouten. Door Rick Molenaar Geluidsadvies verstrekte gegevens zijn voor ons slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van de order.

4. Wij houden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours of tegen contante betaling te leveren.

3. OVEREENKOMST

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdracht-bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, als mede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door Rick Molenaar Geluidsadvies schriftelijk zijn bevestigd.

3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als

opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend te onzer beoordeling - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen,

waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zonodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

4. REPARATIE EN ONDERHOUD

1. Ongeacht ons recht van retentie inzake de zich onder ons bevindende goederen van de wederpartij zijn wij gerechtigd om een vooruitbetaling te verlangen alvorens wij tot uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden overgaan.

2. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid inzake de goederen van de wederpartij, die zich onder ons bevinden, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds. De wederpartij is verplicht om Rick Molenaar Geluidsadvies te vrijwaren dienaangaande tegen iedere aanspraak van de wederpartij en/of derden tot betaling van enige schadevergoeding.

3. Indien de werkzaamheden elders dan in onze fabriek/werkplaats verricht moeten worden zullen de meerkosten, tenzij dit onder onze garantie-verplichtingen valt, aan de wederpartij doorberekend worden.

4. Vervangen materialen of goederen worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatie- of onderhoudsopdracht nadrukkelijk is verzocht, bij gebreke waarvan de materialen en/of goederen worden vernietigd zonder dat de wederpartij op de restant waarde of op

enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

5. PRIJZEN

1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.

2. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

- gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, valutakoersen, lonen, loonkosten, sociale- en over-heidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;

- gebaseerd op levering “af bedrijf Rick Molenaar Geluidsadvies”;

- exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen van rechten;

- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

- vermeld in Euro ́s. Indien vermeld in een andere valuta worden eventuele in het tijdvak tussen offerte en levering optredende koerswijzigingen t.o.v. de Euro doorberekend.

3. In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander

met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

1. Tenzij anders overeengekomen geschied levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf/magazijn verlaten. Franco levering geschied alleen indien en voorzover dit met ons vooraf schriftelijk is overeengekomen.

2. De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.

3. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleverings-bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren; de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

5. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

6. Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan, behoudens opzet of grove schuld onzerzijds.

7. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding van de levertijd zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.

8. Wanner de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

7. TRANSPORT/RISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de tegenpartij inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.

8. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van de partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder "overmacht" wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en

bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestatie door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3. Is naar ons oordeel de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.  

4. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de over-macht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze

prestatie geleverd had moeten zijn.

9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Rick Molenaar Geluidsadvies is uitsluitend aansprakelijk voor directe door de wederpartij geleden schade, welke voort zou kunnen vloeien uit overeenkomsten tussen ons en de wederpartij op grond waarvan wij aan de wederpartij één of meer producten leveren en/of verhuren en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verrichten, voorzover in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

2. Met inachtneming van het elders in deze voorwaarden gestelde is Rick Molenaar Geluidsadvies in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroor-

zaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gehuurde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de naleving van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij, zijn wij slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor

Rick Molenaar Geluidsadvies voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

4. Wij zijn voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij.

5. De door Rick Molenaar Geluidsadvies te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de naleving van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij, zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door ons aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief b.t.w.). In geval van een duurovereenkomst zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van de overeenkomst door ons aan de wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen over de prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim van Rick Molenaar Geluidsadvies.

6. In geval van een onrechtmatige daad van Rick Molenaar Geluidsadvies of één van onze werknemers of ondergeschikten waarvoor wij rechtens aansprakelijk kunnen worden gehouden, zijn wij slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover deze is ontstaan door opzet of grove schuld.

7. Aansprakelijkheid voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in het vorige lid wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Rick Molenaar Geluidsadvies enige aansprakelijkheid mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het contractsbelang van de desbetreffende overeenkomst. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

9. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij na het ontstaan van schade, zo spoedig als redelijk-

erwijs mogelijk is, de schade schriftelijk aan Rick Molenaar Geluidsadvies heeft gemeld. Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens ons vervalt één jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens indien het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval vervalt de desbetreffende rechtsvordering één jaar na het moment waarop bedoeld feit door de wederpartij geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.

10. De wederpartij vrijwaart Rick Molenaar Geluidsadvies voor alle schade die Rick Molenaar Geluidsadvies mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door ons geleverde zaken of diensten, daaronder begrepen:

-aanspraken van derden, werknemers van Rick Molenaar Geluidsadvies daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige werksituaties in het bedrijf van wederpartij.

-aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in de door ons geleverde producten of diensten die door de wederpartij werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging of in samenhang met eigen producten of diensten van de wederpartij, tenzij de wederpartij bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

-alle vorderingen van auteursrechthebbenden,  voortvloeiende uit een handelen van Rick Molenaar Geluidsadvies in het kader van een opdracht van en/of overeenkomst met de wederpartij.

10. REKLAMES

1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons -rechtstreeks- binnen 8 dagen na levering van de betreffende

artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.

3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, dan zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

5. Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Rick Molenaar Geluidsadvies.

6. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door ons te bepalen voorwaarden.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door ons geleverde goederen blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons

verschuldigd is ,hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.

2. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curate

le-stelling, overlijden of liquidatie van de wederpartij, zullen wij het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de order of een gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

4. Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien eigendomsrecht tot zekerheid - door het ontstaan der vordering - op alle goederen die wij aan de wederpartij hebben geleverd en die zich nog onder hem bevinden.

12. BETALING

1 Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op het door ons aangewezen rekeningnummer, binnen de door ons gestelde termijn doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bankafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2. Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;

e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf; hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der vermelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichtte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoedingen van kosten, schaden en interesten.

13. RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de door ons gestelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen

tenminste 15% van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 150,00.

14. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van de EENVORMIGE WET INZAKE DE INTERNATIONALE

KOOP VAN ROERENDE LICHAMELIJKE ZAKEN (Wet van 15 december 1971, S 780).

15. VERHUUR

1. Verhuur van materialen aan de wederpartij geschiedt uitsluitend overeenkomstig de huurvoorwaarden zoals gesteld in deze algemene voorwaarden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf anders is overeengekomen. Onder huurder wordt verstaan: de wederpartij. Onder verhuurder wordt verstaan: Rick Molenaar Geluidsadvies. Onder het gehuurde wordt verstaan: de goederen met de daarbij behorende accessoires en

verpakkings- en transportmaterialen, welke door verhuurder aan huurder in huur worden afgestaan. Onder huurperiode wordt verstaan: de periode tussen het moment van aflevering en het moment van retourkomen in het magazijn van Rick Molenaar Geluidsadvies van het gehuurde.

2a. De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de huurder in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden teruggeleverd onmiddellijk na afloop van de in de desbetreffende huurovereenkomst gegeven huurtermijn, alsmede bij ontbinding van de

huurovereenkomst krachtens lid 10 van dit artikel. De huurder is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op gebreken te controleren. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij verhuurder op te halen en na afloop van de

overeengekomen huurtermijn terstond terug te bezorgen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

2b. Indien de huurder, zonder schriftelijke toestemming van verhuurder, het gehuurde of onderdelen daarvan, niet of te laat retourneert is verhuurder gerechtigd aan huurder huur te berekenen over de periode dat de goederen te laat zijn, alsmede alle kosten welke verhuurder moet maken om de goederen alsnog (zo snel mogelijk) geretourneerd te krijgen cq. terug te halen.

Indien goederen na 8 dagen, nadat deze krachtens de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden geretourneerd hadden moeten zijn, nog niet bij ons zijn geretourneerd of anderszins retour zijn gekomen, zijn wij gerechtigd de nieuwwaarde van de gehuurde goederen aan huurder te berekenen en de goederen als verkocht te beschouwen met uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud  zoals beschreven in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval wordt de huurder hiervan schriftelijk in kennis gesteld middels een factuur met het verkoopbedrag.